for pain and weakness of the back radiating to the legs (as in sciatica).

 

Ji Xue Teng

Yan Hu Suo

Bai Shao

Du Zhong

Du Huo

China Eisenstark 1995

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order for pain and weakness of the back radiating to the legs (as in sciatica).