Lung Custom 7733

To open the lungs and stop cough

Bai Zhu 15

Ban Xia 10

Sheng Jiang 5

Zhi Ke 5

Gan Cao 5

Huang Qin 10

Gua Lou 10

Qian Hu 10

Tian Hua Fen 10

Xuan Fu Hua 10

Zhu Ru 10

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Lung Custom Formula