Ear Sinus Clear Clogged

For clogged ears due to phlegm and damp in the head.

 

Shi Chang Pu

Ban Xia

Chen Pi

Chuan Xiong

Tian Ma

Yuan Zhi

Mu Xiang

Cang Er Zi

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order for clogged ears and sinuses