Ephedra Sheng Fei Yu Chuan Tang

(substituting Jie Geng for Ephedra)

Ren Shen Ginseng Radix  8
Bai Zhu Atractylodis 8
Chen Pi Citri  8
Jie Geng Platycodi 2
Sang Zhi Mori Ramulus 8
Chai Hu Radix Bupleuri  8
Gui Zhi Cinnamomi Ramulus  6
Huang Qin Scutellariae Radix 8
Jing Jie Schizonepetae Herba 10
Fang Feng Sileris Radix 10
Gan Cao Glycyrrhizae Radix 8
Sheng Jiang Zingiberis 4
Suan Zao Ren Zizyphi 12

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order ephedra free Sheng Fei Yu Tan