Du Zhong 杜仲 Cortex Eucommiae
Chu Shi Zi 楮實子 Fructus Broussonetiae
Shan Zhu Yu 山茱萸 Fructus Corni
Xiao Hui Xiang 小茴香 Fructus Foeniculi
Da Zao 大枣 Fructus Jujubae
Gou Qi Zi 枸杞子 Fructus Lycii
Wu Wei Zi 五味子 Fructus Schisandrae chinensis
Rou Cong Rong 肉苁蓉 Herba Cistanches
Fu Ling 茯苓 Poria Cocos
Niu Xi 牛膝 Radix Achyranthis Bidentatae
Ba Ji Tian 巴戟天 Radix Morindae Officinalis )
Yuan Zhi 遠志 Radix Polygalae
Shu Di Huang 熟地黄 Radix Rehmanniae praeparata
Shi Chang Pu 石菖蒲 Rhizoma Acori tatarinowii
Shan Yao 山藥 Rhizoma Dioscoreae

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Huan Shao Dan Special Rejuvenation
Posted in Buy