Details of Jiang Dan Gu Chun Pian

Shan Zha Frustus Crataegi
He Shou Wu Radix Polygoni Multiflori
Gou Qi Zi Fructus Lycii Chinensis
Huang Jing Rhizoma Polygonati
Ling Zhi Ganoderma Japonicum
Ze Xie Rhizoma Alismatis Orientalis
Jiang Huang Rhizoma Curcumae Longae
Hong Hua Flos Carthami Tinctorii
Dang Gui Radix Angelicae Sinensis
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici Chuanxiong

This formula has some darn expensive herbs in it. Sorry, ’bout that.

At this dosage, your order will last approximately this long (?):

  • 100 grams powder (capsules or powder): 8 to 25 days
  • 200 grams powder (powder only): 19 to 56 days
Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Jiang Dan Gu Chun Pian