Jin Shui Huan Xian Formula

also known as Jin Shui Huan Xi’an.

Ren Shen Ginseng Radix 

Mai Men Dong Ophiopogonis Radix 

Sheng Di Huang Rehmanniae Radix 

Gua Lou Trichosanthis Fructus

Zhe Bei Mu Fritillariae Thunbergii Bulbus, 

Mu Dan Pi Moutan Cortex

Yin Yang Huo  (Xian Ling Pi) Epimedii Herba

Bai Guo Ginkgo Semen

Bai Tou Weng Pulsatillae Radix

Yi Yi Ren Coicis Semen

Chen Pi Citri Reticulatae Pericarpium

Shipping
Shipping Rate:

Availability status: in stock

Order Jin shui Huan xian formula