Jiu Wei Zhen Xin Granula (JWZXG)

Ren Shen Panax Ginseng

Da Zao Spina Date Seed

Wu Wei Zi Schisandra chinensis

Fu Shen Poria cocos

Yuan Zhi Radix Polygalae

Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis

Tian Men Dong Radix Asparagi

Shu Di Huang Rehmannia glutinosa

Rou Gui Cinnamon (cassia bark)

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Jiu Wei Zhen Xin