Lung Chucstom Formula #2

 

Bai Zhi 5

Bai Zhu 5

Ban Xia 10

Cang Er Zi 5

Cang Zhu 10

Dang Shen 5

Fu Ling 5

Gua Luo 10

Huang Qin 15

Sheng Jiang 5

Tian Hua Fen 5

Zhi Ke 5

Zhe Bei Mu 10

Zhu Ru 5

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order for cough and lung