Modified Yi Qi Yang 1

To remove phlegm and damp (such as nausea) and clear heat toxins from the skin.

Ban Xia

Chen Pi

Huo Xiang

Huang Qi

Dan Shen

Bai Hua She She Cao

Pu Gong Yin

Ban Zhi Lian

Ji Xue Teng

Zhi Zi

Huang Qin

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Modified YI Qi Yang