Sheng Fei Yu Chuan Tang

We no longer can get Ma Huang, sorry, here we have a ephedra free substitute of Sheng Fei Yu Chuan)

Ren Shen Ginseng Radix  8
Bai Zhu Atractylodis 8
Chen Pi Citri  8
Ma Huang Ephedrae Herba 2
Sang Zhi Mori Ramulus 8
Chai Hu Radix Bupleuri  8
Gui Zhi Cinnamomi Ramulus  6
Huang Qin Scutellariae Radix 8
Jing Jie Schizonepetae Herba 10
Fang Feng Sileris Radix 10
Gan Cao Glycyrrhizae Radix 8
Sheng Jiang Zingiberis 4
Suan Zao Ren Zizyphi Sativae Fructus 12

Shipping
Shipping Rate: A