A special formula for one of my patients.

 

30 Ju Hua

10 Ye Jiao Teng

10 Ren Dong Teng

10 Bai Shao

10 Gui Zhi

10 Sheng Jiang

10 Yuan Zhi

5 Xi Xin

5 He Huan Pi

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order SpecialCTea 200 capsules @ $40.00