This is a sleep aid and is most appropriate if there is some sort of anxiety/ mental worrying and/ or restless leg or other types of twitching.

 

Gou Teng Ramulus Uncariae
Suan Zao Ren Semen Ziziphi Spinosae 
Yuan Zhi Radix Polygalae Tenuifoliae 
Shou Wu Teng/ He Shou Wu Caulis Polygoni Multiflori 
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae
Dan Shen  Radix Salviae

Bai Zi Ren Semen Biotae
Hu Po Succinum 
Fu Ling Poria Cocos
Zhi Zi Gardenia
Shen Qu Massa Fermenta 
Gan Cao Glycyrrhiza Uralensis

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order sleep aid with twitching or anxiety