Wu Bi Shan Yao Wan

 

10 Shan Yao Dioscorea 

10 Fu Ling Poria 

5 Ze Xie Alisma

10 Shu Di Huang Rehmannia

10 Shan Zhu Yu Cornus

10 Ba Ji Tian Morinda

10 Tu Si Zi Cuscuta

5 Eucommia Du Zhong

10 Niu Xi Cyathula

10 Wu Wei Zi Schizandra

10 Rou Cong Rong Cistanche

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Wu Bi Shan Yao Wan