Wu Mei Wan

Wu Mei (Fructus Pruni Mume)

Chuan Jiao (Pericarpium Zanthoxyli )

Xi Xin (Radice Asari) may substitute based on availability

Huang Lian (Rhizoma Coptidis)

Huang Bai (Cortex Phellodendri)

Gan Jiang (Rhizoma Zingiberis Officinalis)

Fu Zi (Radix Lateralis Aconiti)

Gui Zhi (Ramulus Cinnamomi)

Ren Shen (Radix Ginseng)

Dang Gui (Angelicae Sinensis)

Shipping
Shipping Rate:

Availability status: in stock

Order Wu Mei Wan