Yu He  (Bone Aching) Wan (aka Yuhe Decoction) note that we also carry Yu He Wan. (spelled very similar).

That’s we have given this one a different name.

Ge Gen / radix pueraiae
Gui Zhi / ramulus cinnamomi
Nan Sha Shen / adenophora tetraphylla
Gan Cao / radix glycyrrhizae
Bai Shao / radix paeoniae alba
Sheng Jiang / ginger
Dang Gui / angelica sinensis
Chuan Xiong / rhizoma chuanxiong
Huang Jing  / radix polygonati officinalis
Bai Zhu / rhizoma atractylodis macrocephalae
Shan Yao /  rhizoma dioscoreae
not included  - Fu Zi - radix aconiti lateralis preparata - special order only
Chuan Niu Xi - radix cyathulae
Huai Niu Xi - radix achyranthis bidentatae
Gu Sui Bu - rhizoma drynariae
Xu Duan - radix dipsaci
Shen Jin Cao - lycopodium clavatum (based on availability)
Fang Feng - saposhnikovia divaricata
Huang Qi - radix astragali
Dang Shen - radix codonopsis
San Qi - panax notoginseng
Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Yu He WanBoneAche