Details of Qi Bao Minus Dang Gui

Seven Treasures for Beautiful Hair Pills
This formula is the same as Qi Bao Mei Ran Dan but we’ve left out the Dang Gui Angelica Sinensis. Although we like Dang Gui a lot, some western doctors object to it when patients have a history of breast cancer.

Shou Wu Polygonum multiflorum root
Fu Ling Poria cocos fungus
Huai Niu Xi Achyranthes bidentata root
Gou Qi Zi Lycium chinense fruit
Bu Gu Zhi Fructus Psoraleae Corylifoliae
Tu Si Zi Semen Cuscutae

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Qi Bao Mei Ran Dan minus Dang Gui Angelica