Gui Shen Wan Restore the Kidney

This is a variation of Liu Wei Di Huang Wan

Shu Di Huang

Shan Zhu Yu

Shan Yao

Fu Ling

Gou Qi Zi

Du Zhong

Tu Su Zi

Dang Gui

Shipping
Shipping Rate:

Availability status: in stock

Order Gui Shen Wan- Liu Wei variation