Da Zao (Fructus Ziziphi Jujubae)
Rou Gui (Cortex Cinnamomi)
Chen Pi (Pericarpium Citri Reticulatae)
Wu Wei Zi (Fructus Schisandrae)
Shu Di Huang (Radix Rehmanniae Praeparata)
Yuan Zhi (Radix Polygalae)
Sheng Jiang (Rhizoma Zingiberis Recens)
Huang Qi (Radix Astragali)
Dang Gui (Radix Angelicae Sinensis)
Gan Cao (Radix Glycyrrhizae)
Bai Zhu (Rhizoma Atractylodis Macrocephalae)
Dang Shen (Radix Codonopsis)
Bai Shao Yao (Radix Paeoniae Alba)
Fu Ling (Poria)

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Nong Suo Yang Rong