Special Formula for a longstanding patient
Xuan Shen 
Tian Men Dong 
Gan Cao 
Shen Qu 
Chuan Lian Zi 
Xia Ku Cao 
Ju Hua 
Mu Gua 
Gou Teng 
Mu Dan Pi 
Bal Zhu 
Fu Ling 
Chuan Xiang 
Gao Ben 
Dai Zhe Shi 
Long Gu 
Mu Li 
Zhi Mu 
Ge Gen 
Bai Shao 
Dan Shen
Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order For a long standing patient high blood pressure 5 200 grams of powder @ $2.00