Fever, dry cough, dry throat, extreme fatigue, chest tightness, nausea, coating on the tongue, headache

 

Ban xia 8

Chai hu 8

gan cao 3

Hou po 7

Hua shi 8

Huang qin 8

Mu Xiang 3

Sha ren 4

Sheng jiang 3

Shi Gao 10

Tong cao 6

Xiang Ru 8

Xing ren or Tao Ren 8

Yi yi ren 8

Zi Su ye 8

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Xiao Chai Hu San Ren Combo