This is a formula that closely resembles Si Wu Tang, the base formula for many blood issues. It also is very close to Bu Shen Huo Xue.

Bai Shao – Radix Paeoniae Alba 

Chuan Xiang – Ligusticum Wallichii

Dan Shen – Radix Salviae Miltiorrhizae

Dang Gui – Angelica Sinensis

Du Zhong – Eucommia ulmoides

Gan Cao – Licorice

Shan Yao Dioscorea opposita

Gou Qi Zi –  Lycium Chinense – Wolfberry, Go Ji Berry

Shan Zhu Yu

Shu Di Huang – Rehmanniae Radix Preparata

Tu Su Zi – Semen Cuscutae – dodder

Xu Duan – Radix Dipsacus asperoides

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order blood Protection #3