Easy Flow 2

I have quite a few special formulas that I have written for particular patients. I have posted them here so these patients can easily re-order the formulas. Chances are that if you run across this page and you find it interesting you should email me and we can determine if it is appropriate for you.

Huai Niu Xi, 3
Wang Bu Lin Xin 9
Yi Yi Ren, 9
Zhe Bei Mu 6
Chuan Lian Zi, 6
Xia Ku Cao, 9
Mu Gua, 6
Tu Fu Ling, 6
Chi Shao  6
Mu Dan Pi 6
Bai Jiang Cao  6
Qian Hu 6
Zhi Zi 6
Zhe Bei Mu 6
Lian Qiao 6

Shipping
Shipping Rate: