Fei Fu Kang (Wan)

Huang Qi Astragalus membranaceus 

Dang Shen Codonopsis pilosula 

Mai Men Dong Ophiopogon japonicus

Wu Wei Zi Schisandra chinensis

San Qi Panax notoginseng 

Zhe Bei Mu Bulbus fritillariae thunbergii

Zhi Mu Rhizoma anemarrhenae

Gan Cao Glycyrrhiza uralensis

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Fei Fu Kang