He Ren Yin
Polygonum Multiflorum Root and Ginseng Decoction
He Shou Wu – Radix Polygoni Multiflori
Ren Shen – Ginseng Root
Dang Gui – Angelica Root
Chen Pi – Citrus
Gan Jiang – Prepared ginger

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Polygonum Multiflorum Root and Ginseng Decoction