Heishen Tang (Scrophularia Decoction)

 

Xuan Shen

Sheng Di Huang

Chi Shao

Bai Ji Li

Huang Qin

Jue Ming Zi substituted for Qing Xiang Zi

Ju Hua

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order HeiShenTang