For help with movement disorders of various kinds. “Wind” creates movement….! 

This is the same as a product called JPZD and our own product 5 Wind Spirits. 

Wind Stabilizer

Bai Shao Radix Paeoniae Alba
Tian Ma Rhizoma Gastrodiae
(Bai) JiLi Fructus Tribuli 
Gou Teng Ramulus Uncariae cum Uncis 
Ling Zhi Ganoderma 
Shou Wu Teng Caulis Polygoni Multiflori 
Suan Zao Ren  Ziziphi Spinosae
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae Chinensis 
Zhi Zi Fructus Gardeniae 
Dan Nan Xing Rhizoma Arisaematis
Huang Qin Radix Scutellariae