Sheng Fei Yu Chuan Tang

(contains a small dosage of ephedra – for those who are sensitive to ephedra or for foreign sales where it is not importable – we have a ephedra free substitute)

Ren Shen Ginseng Radix  8
Bai Zhu Atractylodis 8
Chen Pi Citri  8
Ma Huang Ephedrae Herba 2
Sang Zhi Mori Ramulus 8
Chai Hu Radix Bupleuri  8
Gui Zhi Cinnamomi Ramulus  6
Huang Qin Scutellariae Radix 8
Jing Jie Schizonepetae Herba 10
Fang Feng Sileris Radix 10
Gan Cao Glycyrrhizae Radix 8
Sheng Jiang Zingiberis 4
Suan Zao Ren Zizyphi Sativae Fructus 12

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Sheng Fei Yu Chuan asthma