Hua Shi – Talc

Ku Shen – Sophora

Sheng Di – prepared Rhumannia

Huang Qin – Scuttelaria

Huang Bai – Phellodenndrom

Ban Lan Gen – Isatis Root

Che Qian Zi – Plantago

Di Fu Zi – Kochia

 

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order for damp heat skin itching