Nature FlowerI have some formulas which I have written for special cases and special patients so they can easily order them. Chances are that if you run across this page you should email me and we can determine if its appropriate for you. 

Gui Ban

Bai Zhu

Rou Cong Rong

Yin Chen Hao

Fu Xiao Mai

Chi Shao

E Jiao

Di Gu Pi

Dang Gui

Niu Zhen Zi

Han Lian Cao

Huang Bai

Zhi Mu

Sheng di Huang

Mu Dan Pi

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Yin and Yang herbs