Ren Shen Bai Du San

Ginseng Formula to Overcome Pathogens

Qiang Huo

Du Huo

Chaun Xiang

Chai Hu

Jie Geng

Zhi Ke

Qian Hu

Ren Shen 

Fu Ling

Sheng Jiang

Bo He

Gan Cao

For lingering cough that may have deep seated phlegm but not actively coughing up at each cough. Usually has a lot of tiredness and/or body aches.

Shipping
Shipping Rate: A

Availability status: in stock

Order Ren Shen Bai Du San