Lung Chucstom Formula #2

Lung Chucstom Formula #2   Bai Zhi 5 Bai Zhu 5 Ban Xia 10 Cang Er Zi 5 Cang Zhu 10 Dang Shen 5 Fu Ling 5 Gua Luo 10 Huang Qin 15 Sheng Jiang 5 Tian Hua Fen 5 Zhi Ke 5 Zhe Bei Mu 10 Zhu Ru 5 Availability status: in stock Order…

Read More

Blood Protection #3

This is a formula that closely resembles Si Wu Tang, the base formula for many blood issues. It also is very close to Bu Shen Huo Xue. Bai Shao – Radix Paeoniae Alba  Chuan Xiang – Ligusticum Wallichii Dan Shen – Radix Salviae Miltiorrhizae Dang Gui – Angelica Sinensis Du Zhong – Eucommia ulmoides Gan Cao…

Read More

RopinoHerb RLS without Da Huang etc

Details of RopinoHerb RLS Notes: This is a modification of RopinoHerb RLS for restlessness. It is less heat clearing. Also persons with RLS should look into our PLMD formula (Periodic Leg Movement Disorder) to see if these symptoms better describe your condition. Often people take these 2 formulas together or trade off during the day or on different…

Read More

No Dang Gui Gui Pi Tang

No Dang Gui no Ren Shen Gui Pi Tang This is a variation of Ginseng and Longan Combination, also called Gui Pi Tang. Go to that page and read all about Gui Pi Tang there. This version is without Dang Gui, we substitute Dang Shen for Ren Shen and add some digestive herbs. Ingredients Long…

Read More

Lung Custom 7733

Lung Custom 7733 To open the lungs and stop cough Bai Zhu 15 Ban Xia 10 Sheng Jiang 5 Zhi Ke 5 Gan Cao 5 Huang Qin 10 Gua Lou 10 Qian Hu 10 Tian Hua Fen 10 Xuan Fu Hua 10 Zhu Ru 10 Availability status: in stock Order Lung Custom Formula 100 grams…

Read More

Lung Formula 1 and 2

Lung Formula 1 and 2 This is for dry cough with tiredness…. Bai He – Bulba Lily Dang Shen – Codonopsis Fu Ling – Poria Mai Men Dong – Opipogonia Shan Yao – Discoreae Kun Bu – Laminari Sang Ye – Herba Mori   For chronic lung issues I would recommend also taking Cordyceps Availability…

Read More

Modified Qi Fu Yin Seven Blessings Decoction without Ren Shen

Because the original formula has Ren Shen and Gan Cao which may raise blood pressure in the right (wrong) conditions we offer this modified version with milder ingredients. The original Qi Fu Yin is here. XI Yang Xin American ginseng Sheng Di Rehmannia glutinosa Ju Hua Chrysanthemum flower Bai Zhu Atractylodes macrocephala, Ren Dong Teng…

Read More

Free Flow Nerves

Eagleherbs Custom Formula   Ren Dong Teng 25% Bai Shao 25 % Gan Cao 25 % Mu Gua 25%   For those with pain you might look at Yan Hu Suo as a single herb.   Availability status: in stock Order Free Glow Nerves 100 grams powder @ $34.00 200 grams powder @ $60.00 100…

Read More

SL Back Support

SL Back Support Tu Su Zi Xiang Fu Du Zhong Mi Meng Hua Yin Yang Huo Ba Ji Tian Zhi Mu Availability status: in stock Order EL Back Support 100 grams powder @ $35.00 200 grams powder (no capsules) @ $60.00 100 capsules (50 grams) @ $32.00 200 capsules (100 grams powder) @ $55.00 5…

Read More

SL Middle Helper Custom

SL Middle Helper Custom Bai Zhu 25 Chen Pi 15 Dang Shen 20 Fang Feng 10 Gan Cao 5 Huo Xiang 12 Sha Ren 13 Availability status: in stock Order EL Middle Helper 100 grams powder @ $34.00 200 grams powder (no capsules) @ $60.00 100 capsules (50 grams) @ $32.00 200 capsules (100 grams…

Read More

SL Silver Formula

Gan Jiang Shu Di Huang Shan Zhu Yu Mu Dan Pi Fu Ling Ze Xie Ban Xia Hou Po Tian Hua Fen Shan Yao   Availability status: in stock Order custom 100 grams powder @ $32.00 200 grams powder (no capsules) @ $55.00 100 capsules (50 grams) @ $30.00 200 capsules (100 grams powder) @…

Read More

LM Restore 1

LMRestore 1 Bai Zhu 8 Ban Lan Gen 12 Ban Xia 8 Chai Hu 8 Chen Pi 8 Huang Qi 12 Huang Qin 12 Jin Yin Hua 12 Lian Qiao 8 Mu Xiang 6 Yuan Zhi 6 Availability status: in stock Order LM Restore 1 100 grams powder @ $25.00 200 grams powder @ $55.00…

Read More

Flexible Fingers

Flexible Fingers This is a variation of Roaming but geared more to the upper body in particular for stiffness of the fingers. This is for severe to moderate conditions where the fingers themselves may appear a little red. For straight pain relief you can add some Yan Hu Suo. Dang Gui -当归 Radix Angelicae Sinensis…

Read More

Ba Zheng for Stones

Ba Zheng for Stones This is a combination of Ba Zheng San and Yi Shen Pai Shi Tang Jia Jian for breaking up and expelling stones. Bian Xu (Polygonum) clears Heat and drains Damp * BZS Che Qian Zi Semen Plantaginis painful urinary dysfunction * BZS Dang Gui Rx. Angelicae Sinensis  Tonifies, invigorates and harmonizes the…

Read More

LiNNJ

a custom formula: Bai Shao – Radix Albus Paeoniae Lactiflorae Chai Hu – Radix Bupleuri Gan Cao – Radix Glycyrrhizae Huai Niu Xi – Radix Achyranthis Bidentatae Jie Geng – Platycodi Radix Sheng Di Huang – Radix Rehmanniae Glutinosae         Availability status: in stock Order Custom for L. in NJ 100 grams…

Read More

No Chai Hu Jia Wei Xiao Yao Wan

Jia Wei Xiao Yao is probably the most popular formula in the West (stress etc…)  Because some people don’t like or can’t take Chai Hu – Buplerum) we have substituted Xiang Fu and Mei Gui Hua for the Chai Hu. Both are good at moving liver qi while not being as harsh and drying as…

Read More

L’s Jian Pi Ling Modified

L’s Jian Pi Ling Modified 7/17/19 a Custom Formula for a patient 5 Huang Qi 10 Dang Shen 10 Bai Zhu 5 Gan Cao 5 Bai Shao 3 Gan Jiang 5 Mu Xiang 10 Ge Gen 5 Wu Mei 5 Da Fu Pi 10 Ai Ye 15 Ce Bai Ye 10 Hai Hua Mi Availability…

Read More

Back Pain and Sleep Formula

For a patient with back pain and sleep issues. Sheng Di 8 Dang Gui 8 Du Zhong 8 Dang Shen 8 Xu Duan 8 Suan Zao Ren 8 Yan Hu Suo 8 Availability status: in stock Order For back pain and sleep 100 grams powder (no capsules) @ $32.00 200 grams powder (no capsules) @…

Read More

Internal Wind Stabilizer – known as 5 Ling Granules

For help with movement disorders of various kinds. “Wind” creates movement….!  Wind Stabilizer Bai Shao Radix Paeoniae AlbaTian Ma Rhizoma Gastrodiae(Bai) JiLi Fructus Tribuli Gou Teng Ramulus Uncariae cum Uncis Ling Zhi Ganoderma Shou Wu Teng Caulis Polygoni Multiflori Suan Zao Ren  Ziziphi SpinosaeWu Wei Zi Fructus Schisandrae Chinensis Zhi Zi Fructus Gardeniae Dan Nan Xing Rhizoma ArisaematisHuang Qin Radix Scutellariae  Availability status: in stock Order internal wind stabilizer 100 grams powder…

Read More

Healthy Heart

A simple formula to facilitate a healthy heart. This should not be used with blood thinners as it is very blood activating. Dan Shen (Salviae Mitiorrhizae) San Qi (Panax Notoginseng) Huang Qi (Astragulus membranaceus) Su Mu (Lignum Sappan) compare this to Cardio Shen by Honso Availability status: in stock Order to facilitate healthy heart 100…

Read More

Liver Me Timbers

Liver Me Timbers 20 Gou Qi Zi 20 Huang Jing 20 Jue Ming Zi 20 Shan Zha 20 Ze Xie Availability status: in stock Order Liver soothing and building herbs 100 grams granules @ $32.00 200 grams granules @ $60.00 100 capsules (50 grams) @ $28.00 200 capsules (100 grams) @ $48.00 Qty:

Read More