“Yin Tonics”

Yin tonics often create what we call “false heat” often rising to the head.