Kampo List

Eagle Herbs has an affinity for Kampo medicine, the herbal medicine of Japan. Below is a list of Kampo formulas (in pinyin alphabetical order) – all of which are recognized and covered by the Japanese national health service. In order this list is the Chinese “pinyin” name/ Chinese Original/ Japanese Original/ Japanese “kanji”/ the official Kampo number. The Kampo number is created by the Japanese Health system. Often there are letters in front denoting the manufacturer. Most of the studies have TJ so we use that if there is a study connected somewhere. This list is made from several sources on the internet. We have many links to our pages. If you have looked all over the internet for a similar list: you are welcome.

 • An Zhong San      安中散     あんちゅうさん     Anchū-san    5
 • Bā Wèi Dì Huáng wán    八味地黄丸  Hachimi-jiō-gan     はちみじおうがん   TJ 7
 • Bái Hǔ Tāng Wán    白虎加人参湯    Byakko-ka-ninjin-tō   びゃっこかにんじんとう   34
 • Ban Xia Bai Zhu Tian Ma Tang     半夏白朮天麻湯    Hange-byakujutsu-tenma-tō   はんげびゃくじゅつてんまとう   37
 • Bàn Xià Hòu Pō Wán   半夏厚朴湯    Hange-kōboku-tō    はんげこうぼくとう   TJ  16
 • Ban Xia Xie Xin Tang    半夏瀉心湯    Hange-shashin-tō   はんげしゃしんとう   14
 • Bu Zhong Yi Qi Tang 補中益気湯    Hochū-ekki-tō    ほちゅうえっきとう41
 • Chai Hu Ching Gang Tang 柴胡清肝湯 Saiko-seikan-tōさいこせいかんとう    80
 • Chai Hu Gui Zhi Qian Jiang Tang   柴胡桂枝乾姜湯 Saiko-keishi-kankyō-tō    さいこけいしかんきょうとう    11
 • Chai Hu Gui Zhi Tang    柴胡桂枝湯     Saiko-keishi-tō   さいこけいしとう    10
 • Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang 柴胡加竜骨牡蛎湯     Saiko-ka-ryūkotsu-borei-tō   さいこかりゅうこつぼれいとう    12
 • Chai Ling Tang    柴苓湯   Saiko-seikan-tō   さいこせいかんとう    80
 • Chai Pu Tang    柴朴湯 Sairei-tō   さいれいとう   114
 • Chai Yuan Tang   柴陥湯    Saikan-tō   さいかんとう    73
 • Chuan Xiong Cha Tiao San 川芎茶調散 Senkyū-chachō-sanせんきゅうちゃちょうさん    124
 • Da Chai Hu Tang     大柴胡湯    Dai-saiko-tō   だいさいことう8
 • Da Cheng Qi Tang 大承気湯    Dai-jōki-tō   だいじょうきとう    133
 • Da Fang Feng Tang 大防風湯  Dai-bōfū-tō   だいぼうふうとう    97
 • Da Huang Gan Cao Tang 大黄甘草湯   Daiō-kanzō-tō   だいおうかんぞうとう84
 • Da Huang Mu Dan Pi Tang    大黄牡丹皮湯    33 
 • Da Jian Zhong Tang 大建中湯   100 Dai-kenchū-tō   だいけんちゅうとう   100
 • Dang Gui Jian Zhong Tang    当帰建中湯    Tōki-kenchū-tō   とうきけんちゅうとう123
 • Dang Gui Shao Yao San 当帰芍薬散    Tōki-shakuyaku-san   とうきしゃくやくさん23
 • Dang Gui Si Ni Jia Wu Zhu Yu Sheng Jiang Tang   当帰四逆加呉茱萸生姜湯
 • Dang Gui Tang    当帰湯   Tōki-tō当帰湯   とうきとう  102
 • Dang Gui Yin Zi    当帰飲子   Tōki-inshi   子とうきいんし   86
 • Er Chen Tang 二陳湯   Nichin-tō    にちんとう   81
 • Er Zhu Tang 二朮湯   Nijutsu-tō  にじゅつとう   88
 • Fang Feng Tong Sheng San   防風通聖散   Bōfū-tsūshō-san   ぼうふうつうしょうさん62
 • Fang Ji Huang Qi Tang 防已黄耆湯    Bōi-ōgi-tō  ぼういおうぎとう   20
 • Fu Ling Yin He Ban Xia Hou Po Tang    茯苓飲合半夏厚朴湯
 • Fu Ling Yin    茯苓飲 
 • Gan Mai Da Zao    甘麦大棗湯    Kan-baku-daisō-tō   かんばくだいそうとう   72
 • Ge Gen Tang Jia Chuan Xiong Xin Yi 葛根湯加川芎辛夷
 • Ge Gen Tang 葛根湯
 • Gou Teng San 釣藤散
 • Gui Pi Tang 帰脾湯   Kihi-tō   きひとう   65
 • Gui Zhi Fu Ling Wan Jia    桂枝茯苓丸加
 • Gui Zhi Fu Ling Wan 桂枝茯苓丸  Keishi-bukuryō-gan-ka-yokui’nin   よく苡仁けいしぶくりょうがんかよくいにん   125 
 • Gui Zhi Jia Long Gu Mu Li Tang 桂枝加竜骨牡蛎湯 Keishi-ka-ryūkotsu-borei-tō けいしかりゅうこつぼれいとう  26 
 • Gui Zhi Jia Shao Yao Da Huang Tang    桂枝加芍薬大黄湯    Keishi-ka-shakuyaku-daiō-tōけいしかしゃくやくだいおうとう   134
 • Gui Zhi Jia Shao Yao Tang 桂枝加芍薬湯
 • Gui Zhi Jia Zhu Fu Tang 桂枝加朮附湯   18 
 • Gui Zhi Ren Shen Tang 桂枝人参湯   Keishi-ninjin-tō   けいしにんじんとう   82
 • Gui Zhi Tang 桂枝湯   Keishi-tō   けいしとう   45 
 • Huang Lian Jie Du San   黄連解毒湯   Ōren-gedoku-tō   おうれんげどくとう  15
 • Huang Lian Tang 黄連湯   Ōren-tō   おうれんとう  120
 • Huang Qi Jian Zhong Tang 黄耆建中湯   Ōgi-kenchū-tō   おうぎけんちゅうとう  98
 • Jia Wei Gui Pi Tang 加味帰脾湯   Kami-kihi-tō   かみきひとう   137
 • Jia Wei Xiao Yao 加味逍遙散   Kami-shōyō-san   かみしょうようさん   24
 • Jie Geng Tang 桔梗湯   Kikyō-tō   ききょうとう   138
 • Jing Jie Lian Qiao Tang 荊芥連翹湯   Keigai-rengyō-tō   けいがいれんぎょうとう  50
 • Li Xiao San 立効散   Rikkō-san  りっこうさん  110
 • Ling Gan Jiang Wei Xin Xia Ren Tang 苓甘姜味辛夏仁湯   Ryō-kan-kyo-mi-shin-ge-nin-tō   りょうかんきょみしんげにんとう  119 
 • Ling Gui Shu Gan Tang   苓桂朮甘湯   Ryō-kyo-jutsu-kan-tō  りょうきょじゅつかんとう118
 • Ling Jiang Zhu Gan Tang 苓姜朮甘湯   Ryō-kei-jutsu-kan-tō   りょうけいじゅつかんとう39
 • Liu Jun Zi Tang 六君子湯  Rikkunshi-tō   六君子湯りっくんしとう43
 • Liu Wei Wan 六味丸
 • Long Dan Xie Gan Tang  竜胆瀉肝湯   Ryūtan-shakan-tō  りゅうたんしゃかんとう76
 • Ma Huang Fu Zi Xi Xin Tang   麻黄附子細辛湯   Maō-bushi-saishin-tō   まおうぶしさいしんとう  127
 • Ma Huang Tang 麻黄湯   Maō-bushi-saishin-tō  まおうぶしさいしんとう
 • Ma Xing Gan Shi Tang 麻杏甘石湯  Ma-kyō-kan-seki-tō  まきょうかんせきとう
 • Ma Xing Yi Gan Tang 麻杏薏甘湯
 • Ma Zi Ren Wan 麻子仁丸  Mashinin-gan  ましにんがん   126
 • Mai Men Dong Tang 麦門冬湯   Bakumondō-tō   ばくもんどうとう   29
 • Mu Fang Yi Tang 木防已湯   Moku-boi-tō  もくぼういとう   36
 • Niu Che Shen Qi Wan 牛車腎気丸 
 • Nu Shen San   女神散   Nyoshin-san   にょしんさん  67
 • Pai Nong San Ji Tang 排膿散及湯  Hainō-san-kyū-tō  はいのうさんきゅうとう  122
 • Ping Wei San 平胃散  Heii-san  へいいさん    79
 • Qi Pi Tang 啓脾湯  Keihi-tō  
 • Qi Wu Jiang Xia Tang 七物降下湯  Shichimotsu-kōka-tō  しちもつこうかとう  46
 • Qing Fei Tang 清肺湯   Seihai-tō  せいはいとう  90
 • Qing Shang Fang Feng Tang 清上防風湯   Seijō-bōfū-tō  せいじょうぼうふうとう58
 • Qing Shu Yi Qi Tang 清暑益気湯   Seisho-ekki-tō   せいしょえっきとう   136
 • Qing Wen Tang 温清飲
 • Qing Xin Lian Zi Yin 清心蓮子飲   Seishin-renshi-in  せいしんれんしいん   111
 • Ren Shen Tang 人参湯
 • Ren Shen Yang Rong Tang 人参養栄湯  Ninjin-yōei-tō  にんじんようえいとう  108
 • Run Chang Tang 潤腸湯   Junchō-tō じゅんちょうとう    51
 • San Huang Xie Xin Tang 三黄瀉心湯   San’ō-shashin-tō   さんおうしゃしんとう
 • San Wu Huang Qin Tang 三物黄芩湯   Sanmotsu-ōgon-tō   さんもつおうごんとう
 • Shao Yao Gan Cao Tang    芍薬甘草湯   Shakuyaku-kanzō-tō  しゃくやくかんぞうとう  68
 • Shen Mi Tang 神秘湯 
 • Shen Su Yin 参蘇飲    Jinso-in   じんそいん   66
 • Sheng Ma Ge Gen Tang   升麻葛根湯   Shōma-kakkon-tō   しょうまかっこんとう101
 • Shi Quan Da Bu Tang   十全大補湯  Jūzen-daiho-tōweiw  じゅうぜんだいほとう   48
 • Shi Wei Bai Du San    十味敗毒湯   Jūmi-haidoku-tō   じゅうみはいどくとう   6
 • Shu Jing Huo Xue Tang   疎経活血湯
 • Si Jun Zi Tang 四君子湯   Shikunshi-tō  しくんしとう 75
 • Si Ni San 四逆散   Shigyaku-san  しぎゃくさん35
 • Si Wu Tang 四物湯  Shimotsu-tō  しもつとう71
 • Suan Zao Ren Tang 酸棗仁湯 Sansonin-tō  さんそにんとう103
 • Tao He Cheng Qi Tang 桃核承気湯 Tōkaku-jōki-tō  とうかくじょうきとう61
 • Tiao Wei Cheng Qi Tang 調胃承気湯
 • Tong Dao San 通導散   Tsū-dō-san  つうどうさん  105
 • Wei Ling Tang 胃苓湯    Irei-tō  いれいとう  115
 • Wen Jing Tang 温経湯  Unkei-tō  うんけいとう  106
 • Wu Hu Tang 五虎湯   Goko-tō    ごことう  95
 • Wu Ji San 五積散  Goshaku-san  ごしゃくさん  63
 • Wu Lin San 五淋散  Go rin-san ごりんさん  56
 • Wu Ling San 五苓散 Gorei-san  ごれいさん  17
 • Wu Zhu Yu Tang 呉茱萸湯   Goshūyu-tō  ごしゅうとう  31
 • Xiang Su San 香蘇散   Kōso-san  こうそさん70
 • Xiao Ban Xia Jia Fu Ling Tang 小半夏加茯苓湯   Shō-hange-ka-bukuryō-tō  しょうはんげかぶくりょうとう  21
 • Xiao Chai Hu Jia Jie Geng Shi Gao 小柴胡湯加桔梗石膏
 • Xiao Chai Hu Tang 小柴胡湯  
 • Xiao Feng San 消風散
 • Xiao Jian Zhong Tang 小建中湯 Shō-kenchū-tōしょうけんちゅうとう99
 • Xiao Qing Long Tang    小青竜湯     Shō-seiryu-tō  しょうせいりゅうとう19
 • Xin Yi Qing Fei Tang 辛夷清肺湯   Shin’i-seihai-tō   しんいせいはいとう  104
 • Xiong Gui Jiao Ai Tang 芎帰膠艾湯
 • Yi Gan San Jia Chen Pi Ban Xia 抑肝散加陳皮半夏 Yoku-kan-san-ka-chinpi-hangeよくかんさんかち  んぴはんげ  83
 • Yi Gan San 抑肝散 54  Yokukansan抑肝散よくかんさん54
 • Yi Yi Ren Tang 薏苡仁湯
 • Yi Zi Tang 乙字湯 3
 • Yin Chen Hao Tang 茵蔯蒿湯
 • Yin Chen Wu Ling San 茵蔯五苓散 117 Inchin-gorei-san茵ちん五苓散いんちんごれいさん117
 • Yue Bi Jia Zhu Tang 越婢加朮湯 28
 • Zhen Wu Tang 真武湯 30
 • Zhi Da Pu Yi Fang 治打撲一方 89
 • Zhi Gan Cao Tang 炙甘草湯 64
 • Zhi Tou Chang Yi Fang 治頭瘡一方 59
 • Zhu Ling He Si Wu Tang 猪苓湯合四物湯 112
 • Zhu Ling Tang 猪苓湯 40
 • Zhu Ru Wen Dan Tang 竹茹温胆湯
 • Zi Yin Jiang Huo Tang 滋陰降火湯 93
 • Zi Yin Zhi Bao Tang 滋陰至宝湯 92

 

From a Kampo site: https://kampo.ca/

Kampo medicine has been fully legitimated and has been widely integrated into Japanese health care system.

An article on Kampo medicine published in the August 21, 1993 issue of the medical journal The Lancet reported that 70% of the 200,000 physicians in Japan regularly prescribe Kampo drugs to their patients. Of those types of physicians who regularly prescribe Kampo medicine and treatments, high percentages are found among gynecologists, with 88% prescribing Kampo medicines or techniques, followed by urologists (83%) and cardiologists (83%).

A survey conducted by Nikkei Medical indicated some of the main reasons why there has been an increase in the number of physicians prescribing Kampo medicine. This survey found that 65% of those physicians who had prescribed Kampo medicine believed that Western medicine has inherent limits that could be compensated for by these forms of treatment. 32% answered that they might not have prescribed Kampo medicine in the past, but were swayed by the strong availability of scientific data indicating the efficacy of Kampo. Finally, 31% offered that they only offered this medicine because of what they described as strong demand from patients

Kampo is currently covered by the Japanese national health insurance plan. At the present, 148 Kampo medicinal formulas are recognized by the Ministry of Health and the Ministry of Labor and Welfare, in addition to being covered by the National Health Insurance (NHI) program