Individual Herbs

Individual Herbs. A list for reference….
• Ai Ye (Artemisiae Argyi Folium)
• Ba Ji Tian (Morindae officinalis Radix)
• Bai Bu (Stemonae Radix)
• Bai Bian Dou (Lablab Semen album)
• Bai Dou Kou (Amomi Fructus Rotundus)
• Bai Guo (Ginkgo Semen)
• Bai He (Lilii Bulbus)
• Bai Hua She (Agkistrodon/Bungarus)
• Bai Hua She She Cao (Oldenlandiae Herba)
• Bai Ji (Bletillae Rhizoma)
• Bai Jiang Cao (Patriniae Herba)
• Bai Jie Zi (Sinapis Semen)
• Bai Mao Gen (Imperatae Rhizoma)
• Bai Qian (Cynanchi stauntonii Rhizoma)
• Bai Shao (Paeoniae Radix alba)
• Bai Tou Weng (Pulsatillae Radix)
• Bai Wei (Cynanchi atrati Radix)
• Bai Xian Pi (Dictamni Cortex)
• Bai Zhi (Angelicae dahuricae Radix)
• Bai Zhu (Atractylodis macrocephalae Rhizoma)
• Bai Zi Ren (Platycladi Semen)
• Ban Lan Gen (Isatidis/Baphicacanthis Radix)
• Ban Xia (Pinelliae Rhizoma)
• Bi Ba (Piperis longi Fructus)
• Bi Xie (Dioscoreae hypoglaucae Rhizoma)
• Bian Xu (Polygoni avicularis Herba)
• Bie Jia (Trionycis Carapax)
• Bo He (Menthae haplocalycis Herba)
• Bu Gu Zhi (Psoraleae Fructus)
• Cang Er Zi (Xanthii Fructus)
• Cang Zhu (Atractylodis Rhizoma)
• Cao Dou Kou (Alpiniae katsumadai Semen)
• Cao Guo (Tsaoko Fructus)
• Cao Wu (Aconiti kusnezoffii Radix)
• Ce Bai Ye (Platycladi Cacumen)
• Chai Hu (Bupleuri Radix)
• Chan Tui (Cicadae Periostracum)
• Che Qian Zi (Plantaginis Semen)
• Chen Pi (Citri reticulatae Pericarpium)
• Chen Xiang (Aquilariae Lignum resinatum)
• Chi Shao (Paeoniae Radix rubra)
• Chi Shi Zhi (Halloysitum rubrum)
• Chuan Bei Mu (Fritillariae cirrhosae Bulbus)
• Chuan Lian Zi (Toosendan Fructus)
• Chuan Niu Xi (Cyathulae Radix)
• Chuan Xiong (Chuanxiong Rhizoma)
• Chun Pi (Ailanthi Cortex)
• Ci Ji Li (Tribuli Fructus)
• Ci Shi (Magnetitum)
• Da Fu Pi (Arecae Pericarpium)
• Da Huang (Rhei Radix et Rhizoma)
• Da Ji (Herba seu Radix Cirsii Japonici)
• Da Zao (Jujubae Fructus)
• Dai Zhe Shi (Haematitum)
• Dan Dou Chi (Sojae Semen preparatum)
• Dan Nan Xing (Arisaema Rhizoma cum Bile)
• Dan Shen (Salviae miltiorrhizae Radix)
• Dan Zhu Ye (Lophateri Herba)
• Dang Gui (Angelicae sinensis Radix)
• Dang Shen (Codonopsis Radix)
• Deng Xin Cao (Junci Medulla)
• Di Fu Zi (Kochiae Fructus)
• Di Gu Pi (Lycii Cortex)
• Di Long (Pheretima)
• Di Yu (Sanguisorbae Radix)
• Ding Xiang (Caryophylli Flos)
• Dong Chong Xia Cao (Cordyceps)
• Dong Gua Zi (Benincasae Semen)
• Dong Kui Zi (Malvae Fructus)
• Du Huo (Angelicae pubescentis Radix)
• Du Zhong (Eucommiae Cortex)
• E Jiao (Asini Corii Colla)
• E Zhu (Curcumae Rhizoma)
• Fan Xie Ye (Sennae Folium)
• Fang Feng (Saposhnikoviae Radix)
• Fo Shou (Citri sarcodactylis Fructus)
• Fu Ling (Poria)
• Fu Pen Zi (Rubi Fructus)
• Fu Shen (Poriae Sclerotium pararadicis)
• Fu Xiao Mai (Tritici Fructus Levis)
• Fu Zi (Aconiti Radix lateralis)
• Gan Cao (Glycyrrhizae Radix)
• Gan Jiang (Zingiberis Rhizoma)
• Gao Ben (Ligustici Rhizoma)
• Gao Liang Jiang (Alpiniae officinarum Rhizoma)
• Ge Gen (Puerariae Radix)
• Gou Ji (Cibotii Rhizoma)
• Gou Qi Zi (Lycii Fructus)
• Gou Teng (Uncariae Ramulus cum Uncus)
• Gu Sui Bu (Drynariae Rhizoma)
• Gu Ya (Setariae Fructus germinatus)
• Gua Lou (Trichosanthis Fructus)
• Gua Lou Pi (Trichosanthis Pericarpium)
• Gua Lou Ren (Trichosanthis Semen)
• Gui Ban (Testudinis Plastri)
• Gui Ban Jiao (Testudinis Plastri Colla)
• Gui Zhi (Cinnamomi Ramulus)
• Hai Piao Xiao (Sepia Endoconcha)
• Hai Tong Pi (Erythrinae Cortex)
• Hai Zao (Sargassum)
• Han Fang Ji (Stephaniae tetrandrae Radix)
• Han Lian Cao (Ecliptae Herba)
• He Huan Pi (Albiziae Cortex)
• He Shou Wu (Polygoni multiflori Radix)
• He Ye (Nelumbinis Folium)
• He Zi (Chebulae Fructus)
• Hei Zhi Ma (Sesami Semen nigrum)
• Hong Hua (Carthami Flos)
• Hou Po (Magnoliae officinalis Cortex)
• Hu Jiao (Piperis Fructus)
• He Tao Ren (Juglandis Semen)
• Hua Jiao (Zanthoxyli Pericarpium)
• Hua Shi (Talcum)
• Huai Mi (Sophorae Flos immaturus)
• Huai Niu Xi (Achyranthis bidentatae Radix)
• Huang Bai (Phellodendri Cortex)
• Huang Jing (Polygonati Rhizoma)
• Huang Lian (Coptidis Rhizoma)
• Huang Qi (Astragali Radix)
• Huang Qin (Scutellariae Radix)
• Huo Ma Ren (Cannabis Semen)
• Huo Xiang (Pogostemonis/Agastaches Herba)
• Ji Nei Jin (Gigeriae galli Endothelium corneum)
• Ji Xue Teng (Spatholobi Caulis)
• Jiang Huang (Curcumae longae Rhizoma)
• Jie Geng (Platycodi Radix)
• Jin Yin Hua (Lonicerae Flos)
• Jin Ying Zi (Rosae laevigatae Fructus)
• Jing Jie (Schizonepetae Herba)
• Jing Mi (Oryzae Semen)
• Ju Hong (Citri reticulatae Exocarpium
rubrum)
• Ju Hua (Chrysanthemi Flos)
• Jue Ming Zi (Cassia Semen)
• Ku Shen (Sophorae flavescentis Radix)
• Kuan Dong Hua (Farfarae Flos)
• Lai Fu Zi (Raphani Semen)
• Lian Qiao (Forsythia Fructus)
• Lian Xu (Nelumbinis Stamen)
• Lian Zi (Nelumbinis Semen)
• Long Dan Cao (Gentianae Radix)
• Long Gu (Fossilia Ossis Mastodi)
• Long Yan Rou (Longan Arillus)
• Lu Dou (Phaseoli Semen)
• Lu Gen (Phragmitis Rhizoma)
• Lu Hui (Aloe)
• Lu Jiao Jiao (Cervi Cornus Colla)
• Lu Rong (Cervi Cornu pantotrichum)
• Ma Bo (Lasiosphaera/Calvatia)
• Ma Huang (Ephedrae Herba)
• Mai Men Dong (Ophiopogonis Radix)
• Mai Ya (Hordei Fructus germinatus)
• Man Jing Zi (Viticis Fructus)
• Mang Xiao (Natrii Sulfas)
• Mei Gui Hua (Rosae rugosae Flos)
• Mo Yao (Myrrha)
• Mu Dan Pi (Moutan Cortex)
• Mu Gua (Chaenomelis Fructus)
• Mu Li (Ostreae Concha)
• Mu Tong (Akebiae Caulis)
• Mu Xiang (Aucklandiae Radix)
• Mu Zei (Equiseti hiemalis Herba)
• Niu Bang Zi (Arctii Fructus)
• Niu Huang (Bovis Calculus)
• Nu Zhen Zi (Ligustri Lucidi Fructus)
• Ou Jie (Nelumbinis Nodus Rhizomatis)
• Pao Jiang (Zingiberis Rhizoma preparatum)
• Pi Pa Ye (Eriobotryae Folium)
• Pu Gong Ying (Taraxaci Herba)
• Pu Huang (Typhae Pollen)
• Qian Cao (Rubiae Radix)
• Qian Hu (Peucedani Radix)
• Qian Shi (Euryales Semen)
• Qiang Huo (Notopterygii Rhizoma Seu
Radix)
• Qin Jiao (Gentianae macrophyllae Radix)
• Qin Pi (Fraxini Cortex)
• Qing Pi (Citri reticulatae viride Pericarpium)
• Qing Hao (Artemisiae annuae Herba)
• Qu Mai (Dianthi Herba)
• Ren Shen (Ginseng Radix)
• Rou Cong Rong (Cistanches Herba)
• Rou Dou Kou (Myristicae Semen)
• Rou Gui (Cinnamomi Cortex)
• Ru Xiang (Olibanum)
• San Leng (Sparganii Rhizoma)
• San Qi (Notoginseng Radix)
• Sang Bai Pi (Mori Cortex)
• Sang Ji Sheng (Taxilli Herba)
• Sang Piao Xiao (Mantidis Ootheca)
• Sang Shen (Mori Fructus)
• Sang Ye (Mori Folium)
• Sang Zhi (Mori Ramulus)
• Sha Ren (Amomi Fructus)
• Sha Shen (Glehniae/Adenophorae Radix)
• Sha Yuan Ji Li (Astragali complanati Semen)
• Shan Dou Gen (Sophorae tonkinensis Radix)
• Shan Yao (Dioscoreae Rhizoma)
• Shan Zha (Crataegi Fructus)
• Shan Zhu Yu (Corni Fructus)
• She Chuang Zi (Cnidii Fructus)
• She Gan (Belamcandae Rhizoma)
• Shen Qu (Massa medicata Fermantata)
• Sheng Di Huang (Rehmanniae Radix)
• Sheng Jiang (Zingiberis Rhizoma recens)
• Sheng Jiang Pi (Zingiberis Rhizomatis Cortex)
• Sheng Ma (Cimicifugae Rhizoma)
• Shi Chang Pu (Acori tatarinowii Rhizoma)
• Shi Gao (Gypsum fibrosum)
• Shi Hu (Dendrobii Herba)
• Shi Jue Ming (Haliotidis Concha)
• Shi Wei (Pyrrosiae Folium)
• Shu Di Huang (Rehmanniae Radix
preparata)
• Shui Niu Jiao (Bubali Cornu)
• Suan Zao Ren (Ziziphi spinosae Semen)
• Suo Yang (Cynomorii Herba)
• Tai Zi Shen (Pseudostellariae Radix)
• Tan Xiang (Santi albi Lignum)
• Tao Ren (Persicae Semen)
• Tian Hua Fen (Trichosanthis Radix)
• Tian Ma (Gastrodiae Rhizoma)
• Tian Men Dong (Asparagi Radix)
• Tian Nan Xing (Arisaematis Rhizoma)
• Tong Cao (Tetrapanacis Medulla)
• Tu Fu Ling (Smilacis glabrae Rhizoma)
• Tu Si Zi (Cuscutae Semen)
• Wang Bu Liu Xing (Vaccariae Semen)
• Wei Ling Xian (Clematidis Rhizoma)
• Wu Jia Pi (Acanthopanacis Cortex)
• Wu Mei (Mume Fructus)
• Wu Wei Zi (Schisandrae Fructus)
• Wu Yao (Linderae Radix)
• Wu Zhu Yu (Evodiae Fructus)
• Xi Xian Cao (Siegesbeckiae Herba)
• Xi Yang Shen (Panacis Quinquefolii Radix) • Xia Ku Cao (Prunellae Spica)
• Xian He Cao (Agrimoniae Herba)
• Xian Mao (Curculiginis Rhizoma)
• Xiang Fu (Cyperi Rhizoma)
• Xiang Ru (Moslae Herba)
• Xiao Hui Xiang (Foeniculi Fructus)
• Xiao Ji (Cirsii Herba)
• Xie Bai (Allii macrostemi Bulbus)
• Xin Yi Hua (Magnoliae Flos)
• Xing Ren (Armeniacae Semen)
• Xu Duan (Dipsaci Radix)
• Xuan Fu Hua (Inulae Flos)
• Xuan Shen (Scrophulariae Radix)
• Yan Hu Suo (Corydalis Rhizoma)
• Ye Jiao Teng (Polygoni multiflori Caulis) • Ye Ju Hua (Chrysanthemi indici Flos)
• Yi Mu Cao (Leonuri Herba)
• Yi Tang (Maltosum)
• Yi Yi Ren (Coicis Semen)
• Yi Zhi Ren (Alpiniae oxyphyllae Fructus) • Yin Chen (Artemisiae scopariae Herba) • Yin Yang Huo (Epimedii Herba)
• Yu Jin (Curcumae Radix)
• Yu Xing Cao (Houttuyniae Herba)
• Yuan Zhi (Polygalae Radix)
• Ze Lan (Lycopi Herba)
• Ze Xie (Alismatis Rhizoma)
• Zhe Bei Mu (Fritillariae thunbergii Bulbus)
• Zhen Zhu (Margarita)
• Zhi Gan Cao (Glycyrrhizae Radix preparata)
• Zhi Ke (Aurantii Fructus)
• Zhi Mu (Anemarrhenae Radix)
• Zhi Shi (Aurantii Fructus immaturus)
• Zhi Zi (Gardeniae Fructus)
• Zhu Ling (Polyporus)
• Zhu Ru (Bambusae Caulis in taeniam)
• Zi Su Ye (Perillae Folium)
• Zi Su Zi (Perillae Fructus)
• Zi Wan (Asteris Radix)