Bushen Wan (Supplement Kidney Pills)

Bushen Wan (Supplement Kidney Pills) Ren Shen Fu Ling Bai Shao Ze Xie Shi Chang Pu Gou Qi Zi Tu Si Zi Rou Cong Rong Availability status: in stock Order Bushenwan 100 grams powder @ $35.00 200 grams powder (no capsules) @ $65.00 100 capsules (50 grams) @ $30.00 200 capsules (100 grams powder) @…

Read More

Heishen Tang (Scrophularia Decoction)

Heishen Tang (Scrophularia Decoction)   Xuan Shen Sheng Di Huang Chi Shao Bai Ji Li Huang Qin Jue Ming Zi substituted for Qing Xiang Zi Ju Hua Availability status: in stock Order HeiShenTang 100 grams powder @ $32.00 200 grams powder (no capsules) @ $60.00 100 capsules (50 grams) @ $32.00 200 capsules (100 grams…

Read More

Special Zhu LING San with Da Huang

Zhu Ling San with Da Huang This is a variation of Zhu Ling San but it is more draining. If have constipation before taking this formula you won’t after taking it. Mu Tong is not available. Zhu Ling – drains heat Mu Tong (not included) Da Huang – relieves constipation Zhi Zi – clears heat…

Read More

FYN Yufeining Slight Modification

This is a slight modification of the FYN formula. We have omitted one herb, walnut. It should work just fine for those whose condition calls for Yufeining FYN.   Dang Shen Radix Codonopsis Huang Qi Radix Astragali Bai Zhu Rhizoma Atractylodis Fang Feng Radix Saposhnikoviae Huang Jing Rhizoma Polygonati Shan Zhu Yu Fructus Corni Wu…

Read More

Free Flow Nerves

Eagleherbs Custom Formula   Ren Dong Teng 25% Bai Shao 25 % Gan Cao 25 % Mu Gua 25%   For those with pain you might look at Yan Hu Suo as a single herb.   Availability status: in stock Order Free Glow Nerves 100 grams powder @ $34.00 200 grams powder @ $60.00 100…

Read More

Suan Zao Ren Tang Without Gan Cao

Suan Zao Ren Without Gan Cao Ingredients Suan Zao Ren 酸棗仁 sour jujube seed; zizyphus Semen Zizyphi Spinosae [use caution if pregnant] Chuan Xiong 川芎 Sichuan lovage root, cnidium, chuanxiong root Rhizoma Ligustici Chuanxiong Zhi Mu 知母 anemarrhena rhizome Rhizoma Anemarrhenae Asphodeloidis Fu Ling 茯苓 sclerotium of tuckahoe, China root, hoelen, Indian bread Poria Cocos…

Read More

Huo Xue Jie Du Tang Modified

Dang Gui Chinese Angelica Root Chuan Xiong Chuanxiong Rhizome Chi Shao Paeoniae Rubra Bai Hua She She Cao Herba Hedyotis Diffusae Tao Ren Peach Kernel Processed Hong Hua Arthami Xia Ku Cao Prunenella Lian Qiao  Forsythiae Si Gua Luo  Luffae Gua Lou  Trichosanthis Ju He Reticualatae   Note this is a variation of the formula…

Read More

Formula September 1

Bai Hua She She Cao – clear toxic heat – Clears Heat, strongly relieves Fire toxins and reduces abscesses (internally and topically) Lian Qiao Fructus Forsythiae Clears Heat (especially in the Upper Jiao) and relieves toxicity Bai Mao Gen – Rhizoma Imperatae – Cools the Blood and stops bleeding Tian Hua Fen – Radix Trichosanthis…

Read More

Shou Tai Wan without E Jiao

Availability status: in stock Order Shou Tai Wan without EJiao 100 grams granules @ $35.00 200 grams granules @ $60.00 100 capsules (50 grams) @ $30.00 200 capsules (100 grams) @ $55.00 5 bottles of 200 grams granules @ $275.00 5 bottles of 200 capsules @ $250.00 Qty:

Read More

SL Back Support

SL Back Support Tu Su Zi Xiang Fu Du Zhong Mi Meng Hua Yin Yang Huo Ba Ji Tian Zhi Mu Availability status: in stock Order EL Back Support 100 grams powder @ $35.00 200 grams powder (no capsules) @ $60.00 100 capsules (50 grams) @ $32.00 200 capsules (100 grams powder) @ $55.00 5…

Read More

SL Middle Helper Custom

SL Middle Helper Custom Bai Zhu 25 Chen Pi 15 Dang Shen 20 Fang Feng 10 Gan Cao 5 Huo Xiang 12 Sha Ren 13 Availability status: in stock Order EL Middle Helper 100 grams powder @ $34.00 200 grams powder (no capsules) @ $60.00 100 capsules (50 grams) @ $32.00 200 capsules (100 grams…

Read More

SL Silver Formula

Rou Gui Shu Di Huang Shan Zhu Yu Mu Dan Pi Fu Ling Ze Xie Ban Xia Hou Po Tian Hua Fen Availability status: in stock Order custom 100 grams powder @ $32.00 200 grams powder (no capsules) @ $55.00 100 capsules (50 grams) @ $30.00 200 capsules (100 grams powder) @ $55.00 5 bottles…

Read More

Jin Gui Shen Qi Wan Mod August 1

Rou Gui 20g Shan Yao 15g Shu Di Huang 15g Shan Zhu Yu 10g Mu Dan Pi 10g Fu Ling 10g Ze Xie 5g Ban Xia 5g Hou Po 5g Tian Hua Fen 5g Availability status: in stock Order Jin Gui Shen Qi Wan Mod August 1 100 grams powder @ $34.00 200 grams powder…

Read More

LM Restore 1

LMRestore 1 Bai Zhu 8 Ban Lan Gen 12 Ban Xia 8 Chai Hu 8 Chen Pi 8 Huang Qi 12 Huang Qin 12 Jin Yin Hua 12 Lian Qiao 8 Mu Xiang 6 Yuan Zhi 6 Availability status: in stock Order LM Restore 1 100 grams powder @ $25.00 200 grams powder @ $55.00…

Read More

Flexible Fingers

Flexible Fingers This is a variation of Roaming but geared more to the upper body in particular for stiffness of the fingers. This is for severe to moderate conditions where the fingers themselves may appear a little red. For straight pain relief you can add some Yan Hu Suo. Dang Gui -当归 Radix Angelicae Sinensis…

Read More

Jin Gui Shen Qi Wan with Fu Zi

Details of Rehmannia Eight Formula with Fu Zi This is the original Jin Gui (aka Ba Wei) with Fu Zi. If you are uncomfortable with this then you can order a Fu-Zi-Less version here. Jin Gui Shen Qi Wan w/o Fu Zi.  This extraordinary formula does it all. Three herbs to urinate out edema, three…

Read More

Spine Support

Spine Support For long-standing issues of the back. Will generally be seen more in older adults and older dogs and cats.   Bu Gu Zhi (Fructus Psoraliae) Chi Shao (Paeonia Rubra)  Chuan Niu Xi (Radix Cyathula)  Chuan Xiong (Rhizoma Ligusticum Chuan Xiong)  Dang Gui (Angelica Sinensis)  Du Huo (Angelica Pubescentis)  Du Zhong (Eucommia Cortex)  Hong…

Read More

Jie Shi Ling

Jie Shi Ling For Urinary Stones Jin Qian Cao – Desmodium styracifolium  12% Fu Ling – Poria cocos 11% Che Qian Cao – Plantago 12% Si Gua Luo – Luffa cylindrica 12% Dong Kui Zi – Semen Abutili (Dong Kui Zi is often sold as Qing Ma Zi and vice versa- since Qing Ma Zi is…

Read More

Ba Zheng for Stones

Ba Zheng for Stones This is a combination of Ba Zheng San and Yi Shen Pai Shi Tang Jia Jian for breaking up and expelling stones. Bian Xu (Polygonum) clears Heat and drains Damp * BZS Che Qian Zi Semen Plantaginis painful urinary dysfunction * BZS Dang Gui Rx. Angelicae Sinensis  Tonifies, invigorates and harmonizes the…

Read More