Tai Mai San with He Shou Wu

This is an Eagleherbs exclusive. It’s a variation of Sheng Mai San which we ofen use for chronic lung conditions and to help with altitude illness. . I’ve put in He Shou Wu and Huang Qi to give more essence and blood building to the original formula. I have taken out the Wu Wei Zi….

Read More

PS clear heat 1

Nu Zhen Zi 10 Bai Mao Gen 10 Shi Gao 15 Han Lian Cao 15 Mu Dan Pi 10 Zhi Mu 15 Niu Xi 5 Mai Men Dong 10 Sheng di Huang 10 Availability status: in stock Order custom formula 100 grams powder @ $34.00 200 grams powder @ $32.00 100 capsules (50 grams) @…

Read More

Famous Custom Formula #1

Famous Custom Formula….   Chai Hu 20 Bai Shao 20 Yu Jin 20 Huang Jing 10 Dang Gui 5 Fu Ling 10 Bai Zhu 15 Availability status: in stock Order Famous custom Formula 1 100 grams powder @ $34.00 200 grams powder @ $60.00 100 capsules (50 grams) @ $32.00 200 capsules (100 grams) @…

Read More

Nei Yi Blood Mover 2

Blood Mover 2   Dan Shen (Salviae multiorrhizae Radix) Su Mu (Lignum Sappan)   – [we have used the last of our Xue Jie (Draconis Sanguis)] San Leng (Sparganii Rhizoma) E Zhu (Curcumae Rhizoma) Tao Ren (Persicae Semen) San Qi (Notoginseng Radix) Dang Gui (Angelica sinensis) Gui Zhi (Cinnamomi Ramulus) Xiang Fu (Cyperi Rhizoma) Niu…

Read More

Lung Heat Clear 1

This is an effective formula for lung distress with lack of appetite, nausea and heat. It is similar to Lianhua Qingwen and contains no illegal or endangered herbs. 10 Lian Qiao 连翘, Fructus Forsythiae  10 Jin Yin Hua 金银花, Flos Lonicerae 10 Xing Ren 炒苦杏仁, Semen Armeniacae Amarum  15 Shi Gao 石膏, Gypsum Fibrosum 10…

Read More

Xiao Yao Long Gu Mu Li Custom

This is the very popular formula Xiao Yao Wan with more “spirit calming” herbs – Long Gu and Mu Li. Alternative Names xiao yao san (with Long Gu Mu Li) Free and Easy Wanderer custom Rambling Powder custom   Availability status: in stock Order xiao yao with long gu mu li 100 grams powder @…

Read More

Body Itch and Dryness

  Chi Shao 5 Sheng Di 10 Huang Qin 10 Che Qian Zi 5 Bai Xian Pi 10 Di Fu Zi 10 Zhi Mu 10 Dang Gui 10 Zi Hua Di Ding 10 Ye Ju Hua 5 Ju Hua 5 Yi Mu Cao 10 Availability status: in stock Order For Body Itching 100 grams powder…

Read More

Spring Prevention 1

Spring Prevention 1 Spring prevention is a blend of many formulas that are coming from China in the winter of 2020. The purpose is not to kill any viruses but it can help to prevent symptoms with phlegm in the lungs, slight feelings of heat, lack of appetite, perhaps nausea and a thicker tongue coat….

Read More

Damp Prevention

This is a custom formula from Eagleherbs to clear the lungs of damp and heat and prevent outside pathogens from entering. It is based on Yu Ping Feng San. Huo Xiang Jie Geng Huang Qi Ban Lan Gen (may subsitute Hu Zhang as Ban Lan Gen is scarce around the world) Bai Zhu Fu Ling…

Read More

Ear Sinus Clear Clogged

Ear Sinus Clear Clogged For clogged ears due to phlegm and damp in the head.   Shi Chang Pu Ban Xia Chen Pi Chuan Xiong Tian Ma Yuan Zhi Mu Xiang Cang Er Zi Availability status: in stock Order for clogged ears and sinuses 100 grams powder @ $34.00 200 grams powder @ $60.00 100…

Read More

Modified Yi Qi Yang 1

Modified Yi Qi Yang 1 To remove phlegm and damp (such as nausea) and clear heat toxins from the skin. Ban Xia Chen Pi Huo Xiang Huang Qi Dan Shen Bai Hua She She Cao Pu Gong Yin Ban Zhi Lian Ji Xue Teng Zhi Zi Huang Qin Availability status: in stock Order Modified YI…

Read More

Lung Chucstom Formula #2

Lung Chucstom Formula #2   Bai Zhi 5 Bai Zhu 5 Ban Xia 10 Cang Er Zi 5 Cang Zhu 10 Dang Shen 5 Fu Ling 5 Gua Luo 10 Huang Qin 15 Sheng Jiang 5 Tian Hua Fen 5 Zhi Ke 5 Zhe Bei Mu 10 Zhu Ru 5 Availability status: in stock Order…

Read More

Blood Protection #3

This is a formula that closely resembles Si Wu Tang, the base formula for many blood issues. It also is very close to Bu Shen Huo Xue. Bai Shao – Radix Paeoniae Alba  Chuan Xiang – Ligusticum Wallichii Dan Shen – Radix Salviae Miltiorrhizae Dang Gui – Angelica Sinensis Du Zhong – Eucommia ulmoides Gan Cao…

Read More

RopinoHerb RLS without Da Huang etc

Details of RopinoHerb RLS Notes: This is a modification of RopinoHerb RLS for restlessness. It is less heat clearing. Also persons with RLS should look into our PLMD formula (Periodic Leg Movement Disorder) to see if these symptoms better describe your condition. Often people take these 2 formulas together or trade off during the day or on different…

Read More

No Dang Gui Gui Pi Tang

No Dang Gui no Ren Shen Gui Pi Tang This is a variation of Ginseng and Longan Combination, also called Gui Pi Tang. Go to that page and read all about Gui Pi Tang there. This version is without Dang Gui, we substitute Dang Shen for Ren Shen and add some digestive herbs. Ingredients Long…

Read More

Lung Custom 7733

Lung Custom 7733 To open the lungs and stop cough Bai Zhu 15 Ban Xia 10 Sheng Jiang 5 Zhi Ke 5 Gan Cao 5 Huang Qin 10 Gua Lou 10 Qian Hu 10 Tian Hua Fen 10 Xuan Fu Hua 10 Zhu Ru 10 Availability status: in stock Order Lung Custom Formula 100 grams…

Read More

Lung Formula 1 and 2

Lung Formula 1 and 2 This is for dry cough with tiredness…. Bai He – Bulba Lily Dang Shen – Codonopsis Fu Ling – Poria Mai Men Dong – Opipogonia Shan Yao – Discoreae Kun Bu – Laminari Sang Ye – Herba Mori   For chronic lung issues I would recommend also taking Cordyceps —————————…

Read More

Modified Qi Fu Yin Seven Blessings Decoction without Ren Shen

Because the original formula has Ren Shen and Gan Cao which may raise blood pressure in the right (wrong) conditions we offer this modified version with milder ingredients. The original Qi Fu Yin is here. XI Yang Xin American ginseng Sheng Di Rehmannia glutinosa Ju Hua Chrysanthemum flower Bai Zhu Atractylodes macrocephala, Ren Dong Teng…

Read More

Free Flow Nerves

Eagleherbs Custom Formula   Ren Dong Teng 25% Bai Shao 25 % Gan Cao 25 % Mu Gua 25%   For those with pain you might look at Yan Hu Suo as a single herb.   Availability status: in stock Order Free Glow Nerves 100 grams powder @ $34.00 200 grams powder @ $60.00 100…

Read More

SL Back Support

SL Back Support Tu Su Zi Xiang Fu Du Zhong Mi Meng Hua Yin Yang Huo Ba Ji Tian Zhi Mu Availability status: in stock Order EL Back Support 100 grams powder @ $35.00 200 grams powder (no capsules) @ $60.00 100 capsules (50 grams) @ $32.00 200 capsules (100 grams powder) @ $55.00 5…

Read More